Borys81

13 tekstów – auto­rem jest Bo­rys81.

Ile dasz ty­le dos­ta­niesz. Gdy na sta­rosc sam zostaniesz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 kwietnia 2013, 19:58

Ból ja­ki czu­jemy gdy zos­ta­wia nas oso­ba kto­ra kocha­my jest nie do opi­sania i jest do­wodem na to ze ludzie sa sil­ni bo pot­ra­fia go zniesc. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 marca 2013, 22:06

Jes­li nie mo­zesz kiero­wac sam swoim zy­ciem bo pro­buja to ro­bic rodzi­ce lub kto­kol­wiek.. to jes­tes przeg­ra­ny i ra­nisz takze innych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 lutego 2013, 11:01

nie ważne ile masz lat czy jes­teś fa­cetem czy ko­bieta płakać zaw­sze możesz i nie kłam ze nie płaczesz cza­sami w no­cy z bólu gdy pat­rzysz na wszys­tko co cie cze­ka i gdy prze­zywasz każdy dzień. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 stycznia 2013, 11:19

Wszys­cy... Myśli­cie, że śmierć was nie do­tyczy, po­nieważ ma­cie władzę nad światem. Zachłysnęliście się swoim głupim po­kojem. Jeśli ko­goś za­bijasz, ktoś in­ny przyj­dzie by za­bić Ciebie... Niena­wiść to niekończący się łańcuch. Woj­na... to obo­sie­czny miecz, który przy­nosi krzywdę, cier­pienie i śmierć obyd­wu stronom." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lipca 2011, 13:25

Bóg jest w każdym
wys­tar­czy go odnaleźć 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 kwietnia 2011, 00:01

Bo żaden po­lityk nie spros­ta tej regule,
Że le­piej dać coś z siebie, po­tem zgarnąć całą pulę. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 lutego 2011, 03:12

Kiedyś się obudzę i znikną prob­le­my wiem to.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 stycznia 2011, 00:02

Teraźniejszość

Zniknęli już idole,
Bo­hate­rowie zeszłych wojen.
Odeszli z pa­mięci ludzi,
Ich sławę zab­rało morze.
No­wi, choć ciągle świecą
Na fir­ma­men­cie nieba
Jak my, zmienią się w piasek,
Który zmy­je ulewa.
W książkach nikt nie wspomni,
Ludzie już nie chcą czytać,
To świat groteski,
Głosu rozsądku już nie słychać.
Nie ma już bohaterów,
Te­raz królem jest błazen.
Te­raz jest cool, luźno, su­per, bomba,
Zniszczo­no powagę.
Spra­wied­li­wość ma oczy i fis­kalną kasę.
Pod­sta­wowe war­tości spłonęły jak papier. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 stycznia 2011, 22:45

Telewizor

"Mam te­lewi­zor a że dzi­siaj jest sobota
Dzien­nik właśnie minął więc zo­baczę co jest potem
Po­tem te­lewi­zor to ta­ka chyt­ra istota
Co z najmądrzej­sze­go może zro­bić idiotę" 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 grudnia 2010, 00:54
Borys81

Wie­dza jest je­dynie potęgą świado­mość jest wszystkim

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Borys81

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność